برای خیلی از متقاضیان تحصیل در ترکیه مهم است که دانشگاهی که در آن تحصیل می کنند مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات ایران باشد. وقتی شما در کشور دیگری تحصیل می کنید این مسئله حائز اهمیت است که رشته مورد تحصیل شما مورد قبول است یا خیر، اعتبار این مدرک چقدر است، آیا فرصت شغلی ای چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای شما وجود دارد یا خیر و مسائلی از این قبیل.

بدین منظور در این مطلب آخرین لیستی که وزارت علوم تحقیقات ایران ( در سال 2019-2020 ( اعلام کرده و در این لیست از دانشگاه های ترکیه که مورد تایید کشور جمهوری اسلامی ایران می باشند نام برده است. این اسامی به سه دسته تقسیم می شوند، گروه ممتاز، گروه خوب و گروه متوسط.

گروه ممتاز

 • دانشگاه آنکارا Ankara University
 • دانشگاه بیلکنت Bilkent University
 • دانشگاه بغازیچی Bogazici University
 • دانشگاه حاجت تپه Hacettepe University
 • دانشگاه فنی استانبول Istanbul Technical University
 • دانشگاه استانبول Istanbul University
 • دانشگاه فنی خاورمیانه Middle East Technical University

گروه خوب

 • دانشگاه سابانچی Sabanci University
 • دانشگاه قاضی Gazi University
 • دانشگاه کوچ Koc University
 • دانشگاه اژه Ege University
 • دانشگاه آنادولو Anadolu University
 • دانشگاه دوکوزایلول Dokuz Eylul University

گروه متوسط

 • دانشگاه مارمارا Marmara University
 • دانشگاه چکوروا Cukurova University
 • دانشگاه ییلدیز Yildiz Technical University