یکی از سوالاتی که مدام از ما پرسیده می شود در خصوص گرفتن اقامت خانوادگی در ترکیه می باشد، که چطور می شود از طریق یکی از اعضای خانواده اقامت خانوادگی در ترکیه را اخذ کرد. در این مقاله ما به طور کامل و با جزئیات تمام به این مساله پرداخته ایم و به سوالات قوانین گرفتن اقامت خانوادگی در ترکیه چه مواردی می باشد؟ ، شرایط مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه چیست ؟ ، تحت چه شرایطی مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه رد، ابطال و یا عدم تمدید می شود؟ پاسخ می دهیم.

قوانین گرفتن اقامت خانوادگی در ترکیه چه مواردی می باشد؟

 1. آن دسته از اتباع خارجی که دارای یک از انواع مجوز های اقامتی می باشند و افرادی که دارای وضعیت حمایتی ثانویه هستند : الف) برای همسران خارجی ب) برای فرزند غیررشید خارجی آنها یا همسران آنها پ) برای فرزندان خارجی مهجور آنها یا همسران آنها، مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه صادر می شود به نحوی که هر بار مدت آن بیش از دو سال نخواهد بود اما در هر حال، مهلت مجوز اقامت خانوادگی هزگز نمی تواند بیش از مهلت مجوز اقامت فردی باشد که به عنوان حامی معرفی می شود.
 2. اگر فردی بنابه قوانین حقوقی کشور متبوع خود بیش از یک همسر داشته باشد تنها می تواند برای یکی از همسران خود مجوز اقامت بگیرد. ولی برای فرزندانی که از دیگر همسرانش متولد شده اند نیز می توانند مجوز اقامت بگیرد.
 3. هنگام صدور مجوز اقامت خانوادگی برای کودکان چنانکه یکی از اولیای آنها در خارج از کشور ترکیه اقامت داشته باشد، کسب موافقت ولی مزبور لازم است.
 4. اگر دارنده مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد بدون نیاز به اخذ مجوز اقامت دانش آموزی می تواند در مدارس ترکیه به تحصیل بپردازد.
 5. افرادی که حداقل سه سال با مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقامت کرده اند می توانند پس از هیجده سالگی تقاضای مجوز اقامت کوتاه مدت بنمایند.
 6. در صورت طلاق ، برای تبعه خارجی که با یکی از اتباع ترکیه ازدواج کرده بوده است به شرطی که حداقل دارای سه سال سابقه اقامت خانوادگی در ترکیه بوده باشد ، مجوز اقامت کوتاه مدت قابل صدور است ولی چنانچه از طریق محاکم قضای اثبات شود که طلاق همسر خارجی به علت خشونت خانوادگی بوده، سه سال سابقه اقامت خانوادگی در ترکیه، ضروری نخواهد بود .
 7. در صورت فوت حامی، افرادی که به خاطر وابستگی به وی مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اخذ کرده بودند. بدون شرط مدت اقامت می توانند مجوز اقامت کوتاه مدت دریافت کنند .

شرایط مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه چیست ؟

در صورت تقاضای مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه، فرد حامی بایستی واجد شرایط ذیل باشد :

 • چنانچه مجموع درآمد وی از حداقل حقوق، کمتر باشد، باید مشخص شود که هر یک از افراد خانواده مزبور ماهانه کمتر از یک سوم حداقل حقوق، دریافت نمی کنند .
 • تمامی افراد خانواده بایستی دارای بیمه سلامتی باشند و همگی بایستی از استانداردهای لازم برای امنیت و بهداشت عمومی برخودار باشند.
 • استعلام سجل کیفری به مدت پنج سال از تاریخ تقاضای مجوز اقامت در خصوص جرائمی که منافی ثبات نظام خانواده می باشد.
 • فرد متقاضی (حامی) بایستی حداقل به مدت یکسال در ترکیه اقامت داشته باشد.
 • بایستی مشخصات وی در سیستم ثبت آدرس به ثبت رسیده باشد.
 • در خصوص افرادی که با هدف پژوهش علمی مجوز اقامت اخذ نموده اند، افراد مشمول ماده ۲۸ قانون به شماره ۵۹۰۱ هستند و نیز همچنین افرادی که با اتباع کشور ترکیه ازدواج نموده اند، نیاز نیست که حداقل به مدت یکسال در ترکیه اقامت داشته باشند.

افرادی که با هدف اقامت به همراه فرد حامی تقاضای مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه دارند بایستی واجد شرایط باشند :

 • باید اسناد و اطلاعات کافی در خصوص ارتباط خود با حامی ارائه دهند.
 • بایستی اثبات نمایند که با یکی از افرادی که در بخش اول مورد یک ذکر شد زندگی می کنند یا قصد زندگی دارند.
 • بایستی اثبات نماید که با هدف کسب مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه اقدام به ازدواج ننموده است، در واقع نباید ازدواج صوری باشد.
 • هر کدام از همسران بایستی هیجده سال تمام داشته باشد.

تحت چه شرایطی مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه رد، ابطال و یا عدم تمدید می شود؟

در مواقع ذیل مجوز اقامت خانوادگی صادر نمی شود، درصورت صدور ابطال می شود و در صورت اتمام مهلت مقرر تمدید نمی گردد، بنابراین به این موارد دقتی مضاعف داشته باشید :

 • چنانچه شروط ذکر شده در قسمت بخش قبلی رعایت نشود و یا از بین برود.
 • در صورتی که پس از تایید شدن شرایط مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه، مجوز اقامت کوتاه مدت حامی صادر نشود.
 • چنانچه حکم طرد یا حکم ممنوعیت ورود برای کسی صادر بشود.
 • در صورتی که مشخص شود دارنده مجوز اقامت خانوادگی در ترکیه، از این مجوز در راستای هدفی مغایر با هدف از صدور آن استفاده کرده است.
 • در صورتیکه فرد در عرض یک سال اخیر در مجموع بیش از یکصد و هشتاد روز در خارج از ترکیه اقامت داشته باشد.