در این سال های اخیر بنا به مشکلاتی که در خاورمیانه پیش آمده است قوانین پناهندگی در کشور های مختلف دنیا تغییر کرده است و کشور ترکیه از این امر مستثنی نیست، پناهندگی ترکیه هم شرایط جدیدی در این سالها پیدا کرده است چرا که حجم بالایی از مهاجران سوری (هر چند این اگر این کشور را برای گذر انتخاب کرده باشند) وارد این کشور شده اند که طبیعتا دولت ترکیه و کشور های دیگر را مجبور کرده است تصمیماتی جدید اتخاذ کنند در اینباره، لازم به ذکر است که موسسه حقوقی و تجاری تراست گلوبال هیچ گونه خدماتی در زمینه پناهندگی ترکیه انجام نمی دهد و این مقاله صرفا برای اطلاع بیشتر شما عزیزان می باشد.

تعریف پناهندگی ترکیه طبق قانون جدید این کشور

طبق ماده ۶۱ تا ۶۴ قوانینی که اداره کل مهاجرت کشور ترکیه منتشر کرده است افرادی که پناهندگی ترکیه را می توانند بگیرند در یکی از سه دسته زیر قرار می گیرند:

پناهنده : برای فردی که به دلیل حوادث رخداد در کشورهای اروپایی، به دلیل مسائل نژادی، دینی، وابستگی به یک گروه اجتماعی خاص و یا به خاطر افکار سیاسی اش و به خاطر ترس از اینکه مورد ظلم واقع شود و ترس وی دلایل منطقی داشته باشد، کشور متبوع خویش را ترک کرده باشد و از حمایت کشور مزبور برخوردار نباشد و یا به خاطر ترسی که ذکر شد نخواهد از حمایت مزبور برخوردار شود و یا به خاطر تجربه کردن نتیجه یک چنین حوادثی در خارج از کشور خویش حضور داشته باشد و نتواند به کشور خویش برگردد و یا به خاطر ترس که ذکر شد نخواهد به کشور خویش برگردد پس از سیر مراحل مربوط به تشخیص وضعیت افراد بی وطن، وضعیت پناهندگی صادر می شود.

پناهنده مشروط : برای فردی که به خاطر حوادث رخداد در کشورهای غیر اروپایی، به خاطر مسائل نژادی، دینی ، وابستگی به یک گروه اجتماعی خاص و یا به خاطر افکار سیاسی اش و به خاطر ترس از اینکه مورد ظلم واقع شود و ترس وی دلایل منطقی داشته باشد، کشور متبوع خویش را ترک کرده باشد و از حمایت کشور مزبور برخوردار نباشد و یا به خاطر ترسی که ذکر شد نخواهد از حمایت مزبور برخوردار شود و یا به خاطر تجربه کردن نتیجه یک چنین حوادثی در خارج از کشور خویش حضور داشته باشد و نتواند به کشور خویش برگردد و یا به خاطر ترس که ذکر شد نخواهد به کشور خویش برگردد پس از سیر مراحل مربوط به تشخیص وضعیت افراد بی وطن، وضعیت پناهندگی صادر می شود. تا موقعی که فرد بتواند در یک کشور ثالث ساکن شود به پناهنده مشروط اجازه اقامت در ترکیه صادر می شود.

فردی که شامل مورد پناهنده و پناهنده مشروط نشود اما در صورت استرداد وی به کشورش یکی از شرایط زیر را داشته باشد :

  1. به مجازات اعدام محکوم خواهد شد و یا مجازات اعدام به اجرا گذاشته خواهد شد.
  2. تحت شکنجه یا مجازات و یا اقدامات غیر انسانی و غیر حیثیتی قرار خواهد گرفت.
  3. به خاطر وضعیت درگیری مسلحانه بین المللی و یا داخلی، به علت اقدامات خشونت باری که تفاوتی بین مردم قائل نمی شوند با تهدید جدی مواجه باشد برای چنین فردی که از حمایت کشور مبدأ یا کشور محل اقامت خویش برخوردار نباشد و یا به خاطر تهدیدی که ذکر شد نخواهد برخوردار شود پس از سیر مراحل مربوط به تشخیص وضعیت وی، وضعیت حمایتی ثانویه صادر می شود.

اما چرا پناهندگی ترکیه ؟

در صورتیکه حتی شامل مواردی می شوید که در قوانین پناهندگی ترکیه ذکر شده است ما به شما پیشنهاد می کنیم به اینکار اقدام نکنید، چرا که شما که ساکن ایران هستید شامل پناهندگی مشروط خواهید شد و همچنین فرایند پناهندگی پیچیده و غالب اوقات با شکست همراه است. طبق توافقی که دولت ترکیه با اتحادیه اروپا انجام داده است، دولت ترکیه موظف شده است در قبال بودجه و امتیازاتی که از اتحادیه اروپا می گیرد به مهاجران غیر قانونی و پناهندگان در کمپ هایی پناه دهد و مانع ورود این افراد به کشور های اروپایی شود، حال گزارشات از این کمپ ها حاکی از آن است که شرایط نا مطلوبی دارند؛ پس این راه برای اقامت گرفتن ترکیه، راهی ست نا معقول و شما می توانید با کمی برنامه ریزی و برآورد راه های دیگری که این کشور در مقابل متقاضیان خود قرار داده است به آن ورود کنید.